Personuppgiftslagen (PuL)

1. Kort om lagen

Nya bestämmelser

Den 1 oktober 2001 trädde ett antal nya bestämmelser i kraft när det gäller kommunens register och andra datorbaserade dokument som innehåller personuppgifter.

Tidigare givna tillstånd upphör

I och med den nya lagstiftningen upphör alla tidigare gällande tillstånd från Datainspektionen att gälla. I stället gäller en skyldighet att anmäla all automatiserad behandling av personuppgifter till Datainspektionen eller till särskilt utsett personuppgiftsombud.

Anmälningsplikten gäller alltså inte bara hantering av personuppgifter i upprättade register utan all behandling av personuppgifter som sker på ett automatiserat sätt.

Med "behandlingar" avses enlig lagen till exempel: 

 • Insamling
 • Registrering
 • Organisering
 • Lagring
 • Bearbetning
 • Ändring
 • Återvinning
 • Inhämtande
 • Användande
 • Utlämnande
 • Spridning
 • Sammanställning
 • Samkörning
 • Blockering
 • Utplåning
 • Förstöring

Varje nämnd är personuppgiftsansvarig

Inom kommunen är det varje enskild nämnd som är ansvarig för att hanteringen av personuppgifter inom respektive verksamhet sker i enlighet med reglerna i Personuppgiftslagen (PUL). Detta innebär också ansvar för att anmälningsplikten fullgörs.

Nämnderna har utsett personuppgiftsansvariga som i sin tur rapporterar till Karlshamns kommuns personuppgiftsombud (se nedan) vilka är registrerade hos Datainspektionen.

Personuppgiftsombud

Jens Odevall, kommunledningsförvaltningen är personuppgiftsombud för kommunstyrelsens samt samtliga nämnders (utom valnämnden) ansvarsområden.

Aili Martinsson, kommunledningsförvaltningen, är personuppgiftsombud för valnämndens ansvarsområde.

Personuppgiftsombudet har till uppgift att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt.

Krav på information

 Den nya lagen ålägger den personuppgiftsansvarige en informationsplikt som kan bli ganska omfattande. Det gäller både information som ska lämnas självmant i samband med att personuppgifter samlas in och information som ska lämnas efter ansökan.

Information ska lämnas självmant till de registrerade (23-24 §§)

 • När uppgifter samlas in direkt från den registrerade
 • När uppgifter samlas in från annat håll än från den registrerade

Undantag:
lagstadgad registrering
omöjligt eller oproportionerligt stor arbetsinsats

 • Info behöver inte alls lämnas om det som den registrerade redan känner till

Den information som skall lämnas självmant (25 §)

 • Den personuppgiftsansvariges identitet
 • Ändamålen
 • Övrigt för att den registrerade ska kunna ta tillvara sina rättigheter t.ex. mottagare av uppgifter, rätt att ansöka om info, rätt till rättelse

Information efter ansökan (26 §) 

 • ”Registerutdrag”
 • Gratis en gång per kalenderår 
 • Information skall lämnas om: vilka uppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna har hämtats, ändamålen med behandlingen
 • mottagare av uppgifterna
 • Den registrerade skall ansöka skriftligt hos den personuppgiftsansvarige.

Rättelse (28 §)

Den personuppgiftsansvarige är skyldig att på begäran av den registrerade snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med denna lag eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lagen.

Den personuppgiftsansvarige skall också underrätta tredje man till vilken uppgifterna har lämnats ut om åtgärden, om den registrerade begär det eller om mera betydande skada eller olägenhet för den registrerade skulle kunna undvikas genom en underrättelse.

Någon sådan underrättelse behöver dock inte lämnas, om detta visar sig vara omöjligt eller skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats.

Personuppgifter på Internet

För publicering av personuppgifter på Internet gäller särskilda regler.

I princip gäller att man måste ha den registrerades samtycke. Så kallade "harmlösa" uppgifter får dock publiceras utan sådant samtycke.

Undantag finns också när det gäller personuppgifter som publiceras för journalistiska ändamål och då det är fråga om konstnärligt eller litterärt skapande.

Kontakta ansvarig utgivare för www.karlshamn.se Ulrika Nordén Johansson, tel 811 19, e-post info@karlshamn.se om ni har några frågor som rör personuppgifter på Internet.

2. Nämndens ansvar

Utse personuppgiftsombud

Mot bakgrund av de ovan beskrivna regelförändringarna har respektive nämnd utsett ett personuppgiftsombud (se ovan) och anmält detta till Datainspektionen.

Kartlägga och anmäla behandlingar av personuppgifter
Varje verksamhet ska till personuppgiftsombudet anmäla vilka olika register och andra "behandlingar" (se definition ovan) av personuppgifter som finns inom förvaltningen. Detta innebär i princip alla sammanhang där man behandlar personuppgifter!

Detta arbete bör i möjligaste mån slutföras under 2005. Kravet på information i samband med insamling av personuppgifter innebär att det också är angeläget att snarast se över de blanketter som används i verksamheten för att eventuellt komplettera dessa med den information som krävs enlig PUL.

Frågor

Frågor rörande tillämpningen av personuppgiftslagen (PUL) kan ställas till Jens Odevall, kommunledningsförvaltningen, tel 81136.

3. Mer information

 • Publicerat: 2014-09-29 av LiPe@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?