Förvaltare

Ett förvaltarskap kräver inte den enskildes samtycke, men kan bara komma i fråga om man noggrant övervägt andra vägar att tillgodose hjälpbehovet.

För ett förvaltarskap behövs ett läkarintyg som styrker

 • sjukdom, 
 • psykisk störning, 
 • försvagat hälsotillstånd eller likande förhållande

som påverkar den enskildes förmåga att fatta egna beslut eller att kommunicera sina beslut till omvärlden. Det är i grunden samma förutsättningar som för ett godmanskap.

Om en person är ur stånd att vårda sig själv eller sin egendom genom att vara aktiv och omdömeslös i sitt agerande så att det hotar hens ekonomiska och social existens kan det vara aktuellt med ett förvaltarskap. Det får dock inte vara tillräckligt med god man eller andra insatser.

Med förvaltare förlorar personen som rättshandlingsförmåga och personen kan inte t.ex. teckna avtal, men fortfarande bestämma i frågor som är av personlig art.

Ansökan skickas till tingsrätten i Karlskrona tillsammans med ett läkarintyg som ska styrka sjukdomsbilden. Det är viktigt att det framgår i ansökan på vilket sätt en personens sociala och ekonomiska existens är hotat.

Ansöka eller anmäla

Endast personen själv, närmast anhöriga eller överförmyndarnämnden är behöriga att ansöka om förvaltare.

Det viktigt att den sökande tydligt beskriver vilka hjälpbehov som finns och varför mindre ingripande åtgärder inte löser behovet.

En ansökan ska innehålla:

 • Läkarintyg eller likvärdig social utredning
 • Den enskildes samtycke om det går att inhämta
 • En fullständigt ifylld ansökan
 • Uppgifter om vad den enskilde behöver hjälp med
 • Personbevis

 

Är man inte behörig att ansöka om förvaltare kan man däremot anmäla till överförmyndarnämnden att en person har ett behov av förvaltare. Socialtjänsten eller sjukvården har dock en skyldighet att anmäla om de ser ett behov. Överförmyndarnämnden gör sedan en bedömning om det finns skäl för nämnden att göra en ansökan till tingsrätten. Anser nämnden att skälen för ett förvaltarskap inte är uppfyllda avslås ansökan och nämnden meddelar den enskilde att denne själv kan ansöka till tingsrätten.

En anmälan bör innehålla:

 • Läkarintyg eller likvärdig social utredning
 • Den enskildes samtycke om det går att inhämta
 • En fullständigt ifylld anmälan
 • Uppgifter om vad den enskilde behöver hjälp med
 • Personbevis

 

Det är viktigt att det finns ett läkarintyg eller socialutredning som kan styrka sjukdomsbilden. 

Att ha en förvaltare innebär en kostnad. Personen själv står för arvodet till förvaltaren Undantag kan göras om personen har en bruttoinkomst under 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar under 2 prisbasbelopp (pbb 2017 är 44 800 kr).

Redovisning

God man eller förvaltare är enligt lag skyldig att redovisa sin huvudmans ekonomi.

 • Senast två månader efter att du utsetts ska du lämna en förteckning över huvudmannens alla tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden.
  • Värdet (på den dag då uppdraget började) på tillgångarna ska styrkas med uppgifter från banken
 • Du ska också senast sista februari varje år lämna in en årsredovisning – så kallad årsräkning. I den beskriver du hur du skött huvudmannens ekonomi det senaste kalenderåret.
 • Om uppdraget upphör ska du inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Du ska också lämna en redogörelse över uppdraget, där kan du även begära arvode och ersättning för utfört uppdrag. 

Blanketter finner du i högerkolumnen.

Arvode

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för den insats denne gör. Arvoderingen sker en (1) gång per år i samband med granskning av den redovisning som lämnas in årligen och senast sista februari (gäller inte god man till ensamkommande barn). Då arvoderas föregående kalenderår.

Det är överförmyndarnämnden i varje kommun som beslutar om arvodets storlek och till sin hjälp finns riktlinjer från SKL gällande ersättningsregler.

Arvodets storlek beror på hur gånga årets arbetsinsats har varit. Vissa år är det mer att göra och vissa år mindre. Grunden är att det är huvudmannen som betala arvodet. Undantag kan göras om årliga skattepliktiga bruttoinkomsten är under 2,65 prisbasbelopp (1 pbb är 44 800 kr 2017) eller om huvudmannen har tillgångar under 2 prisbasbelopp. I dessa fall tar kommunen arvodeskostanden.

Flytt inom/mellan kommun

Förvaltare ska genast meddela överförmyndarkontoret om ett ensamkommande barn eller en huvudman flyttar – oavsett om flytt sker inom kommunen, till annan kommun eller om personen i fråga lämnar landet. 

Flytt till annan kommun

När en huvudman flyttar till en annan kommun och blivit folkbokförd i den nya kommunen flyttas tillsynen av god man/förvaltares arbete över till den nya kommunen. Huvudmannens akt på överförmyndarkontoret i Karlshamn skickas i sin helhet till den nya kommunen. Överförmyndarkontoret i Karlshamn får inte göra något i ärendet sedan huvudmannen blivit folkbokförd i den nya kommunen. Om god man/förvaltare exempelvis lämnat in en årsräkning till Karlshamns överförmyndarkontor som inte blivit granskad innan huvudmannen flyttat, så är det den nya kommunen som får genomföra granskningen och även arvodera ställföreträdaren.

Fastighet eller bostadsrätt

En ställföreträdare eller förmyndare (oftast föräldrarna) kan inte sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt utan ett beslut i överförmyndarnämnden.

Vanligast är att ställföreträdaren eller förmyndaren kontaktar en mäklare som hjälper till med försäljningen eller köpet.

Ställföreträdare eller förmyndare ska vid försäljning:

 • Göra en formell skriftlig ansökan om att nämnden ska samtycka till försäljningen. Anledningen till försäljningen ska anges noga. Det måste vara ställföreträdaren eller förmyndarna som gör denna ansökan. Det går inte med någon annan.
 • Ett köpekontrakt som är underskrivet av köpare och säljare. En klausul bör finnas med i kontraktet som säger att nämndens samtycke krävs för att försäljningen ska kunna gälla.
 • En fristående värdering av objektet (av en annan mäklare).
 • En budgivningslista.
 • Underskrift från huvudmannen om denne kan ge det (läkarintyg ska visa på om denne inte kan ge sitt samtycke) eller yttrande från närmaste anhöriga.
 • Underskrift från den omyndige om denne är över 16 år .

 

Ställföreträdare eller förmyndare ska vid köp:

 • Göra en formell ansökan om att nämnden ska samtycka till köpet. Anledningen till köpet ska anges noga. Det måste vara ställföreträdaren eller förmyndarna som gör denna ansökan. Det går inte med någon annan.
 • Är det en omyndig som ska köpa behöver förmyndarna visa på hur driften av objektet ska lösas.
 • Ett köpekontrakt underskrivet av köpare och säljare. En klausul bör finnas med som säger att nämndens samtycke krävs för att det ska gälla.
 • Underskrift från huvudmannen om denne kan ge det (läkarintyg ska visa på om denne inta kan ge sitt samtycke) eller från närmaste anhöriga.
 • Underskrift från den omyndige om denne är över 16.

 

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Om pengar har blivit insatta på ett överförmyndarspärrat konto behövs överförmyndarnämndens samtycke till att ta ut dessa.

En huvudman som har förvaltare kan endast ta ut pengar från konto som förvaltaren har godkänt att huvudmannen får ta ut pengar ifrån.

Pengarna kan hamnat där för att:

 • Ett omyndigt barn har ärvt pengar.
 • Omyndigt barn kan ha fått försäkringsmedel.
 • Alla konto utom ett ska vara spärrat för en god man eller förvaltare.

Nämnden kan inte ta bort själva spärren utan bara samtycka till uttaget. Ansökan om uttag sker på en blankett där det ska uppges:

 • Vem som söker
 • Vem det gäller (barnet eller huvudmannen)
 • Vilket kontonummer som uttag gäller
 • Ev vilket konto pengarna ska sättas in på
 • Syftet med uttaget
  • Är det en omplacering vill nämnden ha med ett placeringsförslag från t.ex. en bank eller försäkringsbolag
  • Är det ett inköp ska det preciseras
 • Underskrivet av god man/förvaltare eller en vårdnadshavare (båda ska skriva under om det finns två)
 • Underskrivet av personen uttaget gäller
  • Om barnet är över 16 år
  • Eller om den som har god man/förvaltare kan ge sitt samtycke (framgår av läkarintyget)
  • Om nämnden ger sitt samtycke ska sedan omplaceringen eller köpet verifieras med kvitto

Ansökningsblankett finns i kolumnen till höger.

Behöver förvaltare ha tillgång till fler än ett (1) av huvudmannens konto ska detta godkännas av överförmyndarnämnden. Förvaltare får då ansöka om detta hos nämnden.

 Omplacering av medel

Om en huvudman har pengar på ett konto som är försett med överförmyndarspärr kan förvalatren inte ta ut pengar från kontot utan att ha överförmyndarnämndens samtycke till uttaget.

Förvaltaren får lämna in en ansökan till nämnden. Om huvudmannen förstår vad saken gäller ska ansökan även undertecknas av huvudmannen. I ansökan ska förvaltaren, förutom personuppgifter och uppgifter om aktuella kontonummer, uppge varför förvaltaren vill ta ut pengar (exempelvis för att kunna omplacera pengarna till något konto/värdepapper som förväntas ge en högre avkastning). Om beloppet understiger två (2) prisbasbelopp är det vanligtvis en handläggare som beslutar i ärendet. I övriga fall är det överförmyndarnämnden som beslutar. Nämnden sammanträder i regel en gång per månad – dock inte i juli månad.

Ansökningsblankett finns i kolumnen till höger.

Gåvor uppvaktning

Grundregeln är att förvaltaren inte får ge bort huvudmannens pengar. 

Det finns dock undantag. Vid förvaltarskap kan förvaltaren hjälpa till att upprätthålla traditionella uppvakting om det rör sig om ett mindre belopp och huvudmannens ekonomi tillåter uttaget, i de fall huvudmannen inte själv är i stånd att ge uppvakningen.

Exempel: Huvudmannen har varje år gett sitt barnbarn 500 kr till jul. Huvudmannens ekonomi tillåter att en liknande gåva ges även det aktuella året.

Vid tveksamheter ska förvaltare kontakta överförmyndarkontoret.

Arvskifte

En god man/förvaltare/förmyndare behöver inhämta nämndens samtycke (se föräldrabalkens 15:e kapitel) vid arvskifte.

Om skifte inte ägt rum inom 6 månader, räknat från det att bouppteckningen förrättades, ska god man/förvaltare/förmyndare lämna in en redogörelse till nämnden i vilken en förklaring till detta ges. Därefter ska en redogörelse lämnas in var 6:e månad fram tills skifte ägt rum.

Vid ett arvskifte ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

 • Bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket.
 • Arvskifteshandlingar som är undertecknade av samtliga dödsbodelägare. God man/förvaltare/förmyndaren undertecknar dokumentet – inte huvudmannen/barnet.
 • Ansökan från god man/förvaltare/förmyndare om att nämnden ska samtycka till arvskiftet. Det måste vara ställföreträdaren eller förmyndarna som gör denna ansökan. Ingen annan är behörig att ansöka om nämndens samtycke.
 • Skriftligt samtycke som inhämtats (av god man/förvaltare/förmyndare eller nämnden) från huvudmannen om denne kan ge det (läkarintyg ska visa på om denne inte kan ge sitt samtycke). Om yttrande inte kan inhämtas från huvudmannen ska yttrande istället inhämtas från närmaste anhöriga. Skriftligt samtycke som inhämtats från den omyndige om denne är över 16 år och om inte läkarintyg visar på att samtycke inte kan inhämtas.

 

Nämnden sammanträder i regel en gång per månad, dock inte i juli månad. Handlingarna ska lämnas in till nämnden i god tid innan kallelse skickas ut till nämnden. Kallelsen skickas ut cirka 1-1,5 veckor före nämndsmötet.

Efter att arvskifte genomförts ska god man/förvaltare/förmyndare lämna in styrkta uppgifter till nämnden som visar att huvudmannen/barnet fått arvet sig till handa.

Dödsfall

Dödsfall huvudman

Om en huvudman avlider upphör godmanskapet/förvaltarskapet omedelbart. God man/förvaltare ska omedelbart meddela överförmyndarkontoret om huvudmannen avlider. Det är huvudmannens dödsbo som tar vid sedan godmanskapet/förvaltarskapet upphört. God man/förvaltare ska ge dödsboet den information som dödsboet behöver, men i övrigt inte agera. Det är således dödsboet som ordnar med exempelvis begravning, bouppteckning/dödsboanmälan, tömning av huvudmannens bostad o.s.v.

Senast en (1) månad efter att huvudmannen avlidit ska god man/förvaltare lämna in sluträkning och redogörelse till överförmyndarnämnden.

Dödsfall ställföreträdare

När en person får uppdrag som god man/förvaltare måste den meddela anhörig (dödsbo) att den har blivit ställföreträdare för en annan person. Han/hon måste även berätta var han/hon förvarar alla handlingar som gäller huvudmannen samt att överförmyndarkontoret måste meddelas om det händer något som gör att han/hon inte kan sköta sitt uppdrag (exempelvis på grund av dödsfall eller allvarlig olycka).

Om god man/förvaltare avlider är hans/hennes dödsbo skyldigt att lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden inom en månad efter dödsfallet.

Entledigande

En ställföreträdare har rätt att på egen begäran bli entledigad/utbytt från sitt uppdrag om hen vill det. Dock finns det en laglig skyldighet att kvarstå tills överförmyndarnämnden hittat en ersättare. Huvudmannen får aldrig stå utan en ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden kan också entlediga en ställföreträdare som brustit i sitt uppdrag och för det krävs ett nämndbeslut. Ställföreträdaren ska ges möjlighet att bemöta kritiken innan beslut. Är misstanken av en allvarlig karaktär får nämnden ta ett omedelbart beslut om entledigande tills dess att ärendet avgörs.  

Vill huvudmannen att ställföreträdaren byts ut/entledigas görs en bedömning från överförmyndarnämnden om ett byte ska ske. Finns det fog för ett byte så som dålig personkemi, dålig tillit o.s.v. kan ett byte bli aktuellt. 

 • Publicerat: 2017-08-28 av erik.baath@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?