God man

Ett godmanskap bygger på frivillighet, man kan inte få en god man mot sin vilja. Det behövs samtycke från den enskilde person som ska ha god man om det inte framgår av läkarintyget att samtycke inte kan inhämtas.

För att ett godmanskap ska bli aktuellt behöver det finnas en belagd

 • sjukdom,
 • psykisk störning,
 • försvagat hälsotillstånd, eller
 • likande förhållande

 

som påverkar den enskildes förmåga att fatta egna beslut eller att kommunicera sina beslut till omvärlden.

En god man ska hjälpa till med att förvalta personens ekonomi, bevaka dennes rätt gentemot myndigheter samt att se till att sörja för person som innebär att intressebevaka personliga frågor. Det är viktigt att veta att en god man inte utför praktiska göromål utan ska bevaka att andra utför de uppgifter som de ska göra. God man ska inte handla, skjutsa till läkare, städa o.s.v.

Ansöka om god man kan personen själv, närmast anhöriga eller överförmyndarnämnden göra och den ska skickas till tingsrätten i Karlskrona. Det ska finnas med ett läkarintyg om godmanskap som visar på den aktuella sjukdomsbilden. Ansökningsblankett finns i kolumnen till höger. 

För att vara aktuell för ett godmanskap ska behovet av hjälp ha sin grund i ovan nämnda hälsotillstånd. Hjälpen ska inte heller kunna fås på annat mindre ingripande sätt som t.ex. hjälp av anhöriga, genom fullmakter, banktjänster, personligt ombud m.m. Från och med 1 juli 2017 har anhöriga ökade befogenheter att både betalar räkningar och ansöka om bidrag och insatser. Se under rubriken anhörigbehörighet.

Den gode mannen är en lekman som inte är anställd av kommunen. En god man har rätt till skäligt arvode. I utgångspunkt betalar huvudmannen själv arvodet, men i undantagsfall, vid bruttoinkomster under 2,65 prisbasbelopp (2017: 118 720 kr) eller tillgångar under 2 prisbasbelopp (2017: 89 600 kr), kan kommunen betala arvodet.

 Ansöka eller anmäla

Endast personen själv, närmast anhöriga eller överförmyndarnämnden är behöriga att ansöka om en god man. Om personen själv kan samtycke ska denne göra det, ingen kan få god man mot sin vilja, annars ska det framgå av läkarintyget att samtycke inte kan inhämtas. 

Det viktigt att den sökande tydligt beskriver vilka hjälpbehov som finns och varför mindre ingripande åtgärder inte löser behovet. Om personen kan skriva en fullmakt till någon är det en lika stor möjlighet till hjälp.

En ansökan ska innehålla:

 • Läkarintyg eller likvärdig social utredning
 • Den enskildes samtycke om det går att inhämta
 • En fullständigt ifylld ansökan
 • Uppgifter om vad den enskilde behöver hjälp med
 • Personbevis

 

Är man inte behörig att ansöka om god man kan man däremot anmäla till överförmyndarnämnden att en person har ett behov av god man. Socialtjänsten eller sjukvården har dock en skyldighet att anmäla om de ser ett behov. Överförmyndarnämnden gör sedan en bedömning om det finns skäl för nämnden att göra en ansökan till tingsrätten. Anser nämnden att skälen för ett godmanskap inte är uppfyllda avslås ansökan och nämnden meddelar den enskilde att denne själv kan ansöka till tingsrätten.

En anmälan bör innehålla:

 • Läkarintyg eller likvärdig social utredning
 • Den enskildes samtycke om det går att inhämta
 • En fullständigt ifylld anmälan
 • Uppgifter om vad den enskilde behöver hjälp med
 • Personbevis

 

Det är viktigt att det finns ett läkarintyg eller socialutredning som kan styrka sjukdomsbilden. 

Att ha en god man innebär en kostnad. Personen själv står för arvodet till den gode mannen. Undantag kan göras om personen har en bruttoinkomst under 2,65 prisbasbelopp eller tillgångar under 2 prisbasbelopp (pbb 2017 är 44 800 kr).

Redovisning

God man eller förvaltare är enligt lag skyldig att redovisa sin huvudmans ekonomi.

 • Senast två månader efter att du utsetts ska du lämna en förteckning över huvudmannens alla tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden.
  • Värdet (på den dag då uppdraget började) på tillgångarna ska styrkas med uppgifter från banken
 • Du ska också senast sista februari varje år lämna in en årsredovisning – så kallad årsräkning. I den beskriver du hur du skött huvudmannens ekonomi det senaste kalenderåret.
 • Om uppdraget upphör ska du inom en månad lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Du ska också lämna en redogörelse över uppdraget, där kan du även begära arvode och ersättning för utfört uppdrag. 

Blanketter finner du i högerkolumnen.

Arvode

En ställföreträdare har rätt till ett skäligt arvode för den insats denne gör. Arvoderingen sker en (1) gång per år i samband med granskning av den redovisning som lämnas in årligen och senast sista februari (gäller inte god man till ensamkommande barn). Då arvoderas föregående kalenderår.

Det är överförmyndarnämnden i varje kommun som beslutar om arvodets storlek och till sin hjälp finns riktlinjer från SKL gällande ersättningsregler.

Arvodets storlek beror på hur gånga årets arbetsinsats har varit. Vissa år är det mer att göra och vissa år mindre. Grunden är att det är huvudmannen som betala arvodet. Undantag kan göras om årliga skattepliktiga bruttoinkomsten är under 2,65 prisbasbelopp (1 pbb är 44 800 kr 2017) eller om huvudmannen har tillgångar under 2 prisbasbelopp. I dessa fall tar kommunen arvodeskostanden.

Flytt inom/mellan kommun

God man ska genast meddela överförmyndarkontoret om ett ensamkommande barn eller en huvudman flyttar – oavsett om flytt sker inom kommunen, till annan kommun eller om personen i fråga lämnar landet. 

Flytt till annan kommun

När en huvudman flyttar till en annan kommun och blivit folkbokförd i den nya kommunen flyttas tillsynen av god man/förvaltares arbete över till den nya kommunen. Huvudmannens akt på överförmyndarkontoret i Karlshamn skickas i sin helhet till den nya kommunen. Överförmyndarkontoret i Karlshamn får inte göra något i ärendet sedan huvudmannen blivit folkbokförd i den nya kommunen. Om god man/förvaltare exempelvis lämnat in en årsräkning till Karlshamns överförmyndarkontor som inte blivit granskad innan huvudmannen flyttat, så är det den nya kommunen som får genomföra granskningen och även arvodera ställföreträdaren.

Fast egendom

Oftast kommer man i kontakt med begreppet fast egendom då det gäller fastigheter eller bostadsrätter då någon huvudman eller omyndig ska sälja eller köpa. En ställföreträdare/god man/förvaltare eller förmyndare (oftast föräldrarna) kan inte sälja eller köpa en fast egendom utan ett beslut i överförmyndarnämnden.

Vanligast är att ställföreträdaren eller förmyndaren kontaktar en mäklare som hjälper till med försäljningen eller köpet.

Ställföreträdare eller förmyndare ska vid försäljning:

 • Göra en formell skriftlig ansökan om att nämnden ska samtycka till försäljningen. Anledningen till försäljningen ska anges noga. Det måste vara ställföreträdaren eller förmyndarna som gör denna ansökan. Det går inte med någon annan.
 • Ett köpekontrakt som är underskrivet av köpare och säljare. En klausul bör finnas med i kontraktet som säger att nämndens samtycke krävs för att försäljningen ska kunna gälla.
 • En fristående värdering av objektet (av en annan mäklare).
 • En budgivningslista.
 • Underskrift från huvudmannen om denne kan ge det (läkarintyg ska visa på om denne inte kan ge sitt samtycke) eller yttrande från närmaste anhöriga.
 • Underskrift från den omyndige om denne är över 16 år .

 

Ställföreträdare eller förmyndare ska vid köp:

 • Göra en formell ansökan om att nämnden ska samtycka till köpet. Anledningen till köpet ska anges noga. Det måste vara ställföreträdaren eller förmyndarna som gör denna ansökan. Det går inte med någon annan.
 • Är det en omyndig som ska köpa behöver förmyndarna visa på hur driften av objektet ska lösas.
 • Ett köpekontrakt underskrivet av köpare och säljare. En klausul bör finnas med som säger att nämndens samtycke krävs för att det ska gälla.
 • Underskrift från huvudmannen om denne kan ge det (läkarintyg ska visa på om denne inta kan ge sitt samtycke) eller från närmaste anhöriga.
 • Underskrift från den omyndige om denne är över 16.

 

Uttag från överförmyndarspärrat konto

Om pengar har blivit insatta på ett överförmyndarspärrat konto behövs överförmyndarnämndens samtycke till att ta ut dessa.

Vid ett godmanskap har huvudmannen alltid tillgång till alla sina konton. Spärren gäller endast god man.

Pengarna kan hamnat där för att:

 • Ett omyndigt barn har ärvt pengar.
 • Omyndigt barn kan ha fått försäkringsmedel.
 • Alla konto utom ett ska vara spärrat för en god man eller förvaltare.

Nämnden kan inte ta bort själva spärren utan bara samtycka till uttaget. Ansökan om uttag sker på en blankett där det ska uppges:

 • Vem som söker
 • Vem det gäller (barnet eller huvudmannen)
 • Vilket kontonummer som uttag gäller
 • Ev vilket konto pengarna ska sättas in på
 • Syftet med uttaget
  • Är det en omplacering vill nämnden ha med ett placeringsförslag från t.ex. en bank eller försäkringsbolag
  • Är det ett inköp ska det preciseras
 • Underskrivet av god man/förvaltare eller en vårdnadshavare (båda ska skriva under om det finns två)
 • Underskrivet av personen uttaget gäller
  • Om barnet är över 16 år
  • Eller om den som har god man/förvaltare kan ge sitt samtycke (framgår av läkarintyget)
  • Om nämnden ger sitt samtycke ska sedan omplaceringen eller köpet verifieras med kvitto

Ansökningsblankett finns i kolumnen till höger.

Behöver god man ha tillgång till fler än ett (1) av huvudmannens konto ska detta godkännas av överförmyndarnämnden. God man får då ansöka om detta hos nämnden.

 Omplacering av medel

Om en huvudman har pengar på ett konto som är försett med överförmyndarspärr kan god man inte ta ut pengar från kontot utan att ha överförmyndarnämndens samtycke till uttaget.

God man får lämna in en ansökan till nämnden. Om huvudmannen förstår vad saken gäller ska ansökan även undertecknas av huvudmannen. I ansökan ska god man, förutom personuppgifter och uppgifter om aktuella kontonummer, uppge varför god man vill ta ut pengar (exempelvis för att kunna omplacera pengarna till något konto/värdepapper som förväntas ge en högre avkastning). Om beloppet understiger två (2) prisbasbelopp är det vanligtvis en handläggare som beslutar i ärendet. I övriga fall är det överförmyndarnämnden som beslutar. Nämnden sammanträder i regel en gång per månad – dock inte i juli månad.

Ansökningsblankett finns i kolumnen till höger.

Gåvor uppvaktning

Grundregeln är att den gode mannen inte får ge bort huvudmannens pengar. Däremot kan huvudmannen själv välja att ge bort pengar. Det är då huvudmannen själv som ombesörjer detta. Den gode mannen hjälper inte till.

Det finns emellertid undantag. Om huvudmannen inte själv kan ombesörja överlämnande av gåva och huvudmannen över tid har gjort på samma sätt, kan god man hjälpa till om det rör sig om ett mindre belopp och huvudmannens ekonomi tillåter uttaget.

Exempel: Huvudmannen har varje år gett sitt barnbarn 500 kr till jul. Huvudmannens ekonomi tillåter att en liknande gåva ges även det aktuella året.

Vid tveksamheter ska god man kontakta överförmyndarkontoret.

Arvskifte

En god man/förvaltare/förmyndare behöver inhämta nämndens samtycke (se föräldrabalkens 15:e kapitel) vid arvskifte.

Om skifte inte ägt rum inom 6 månader, räknat från det att bouppteckningen förrättades, ska god man/förvaltare/förmyndare lämna in en redogörelse till nämnden i vilken en förklaring till detta ges. Därefter ska en redogörelse lämnas in var 6:e månad fram tills skifte ägt rum.

Vid ett arvskifte ska följande handlingar lämnas in till nämnden:

 • Bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket.
 • Arvskifteshandlingar som är undertecknade av samtliga dödsbodelägare. God man/förvaltare/förmyndaren undertecknar dokumentet – inte huvudmannen/barnet.
 • Ansökan från god man/förvaltare/förmyndare om att nämnden ska samtycka till arvskiftet. Det måste vara ställföreträdaren eller förmyndarna som gör denna ansökan. Ingen annan är behörig att ansöka om nämndens samtycke.
 • Skriftligt samtycke som inhämtats (av god man/förvaltare/förmyndare eller nämnden) från huvudmannen om denne kan ge det (läkarintyg ska visa på om denne inte kan ge sitt samtycke). Om yttrande inte kan inhämtas från huvudmannen ska yttrande istället inhämtas från närmaste anhöriga. Skriftligt samtycke som inhämtats från den omyndige om denne är över 16 år och om inte läkarintyg visar på att samtycke inte kan inhämtas.

 

Nämnden sammanträder i regel en gång per månad, dock inte i juli månad. Handlingarna ska lämnas in till nämnden i god tid innan kallelse skickas ut till nämnden. Kallelsen skickas ut cirka 1-1,5 veckor före nämndsmötet.

Efter att arvskifte genomförts ska god man/förvaltare/förmyndare lämna in styrkta uppgifter till nämnden som visar att huvudmannen/barnet fått arvet sig till handa.

Dödsfall

Dödsfall huvudman

Om en huvudman avlider upphör godmanskapet/förvaltarskapet omedelbart. God man/förvaltare ska omedelbart meddela överförmyndarkontoret om huvudmannen avlider. Det är huvudmannens dödsbo som tar vid sedan godmanskapet/förvaltarskapet upphört. God man/förvaltare ska ge dödsboet den information som dödsboet behöver, men i övrigt inte agera. Det är således dödsboet som ordnar med exempelvis begravning, bouppteckning/dödsboanmälan, tömning av huvudmannens bostad o.s.v.

Finns det inte någon som ordnar med gravsättning, exempelvis på grund att anhöriga vägrar att befatta sig med begravningen eller att inga anhöriga påträffats, är kommunen skyldig att ordna detta.

Efterlämnar den avlidne enbart tillgångar som täcker begravningskostnaderna och andra utgifter i samband med dödsfallet, ska anmälan göras till socialnämnden och det är deras skyldighet att inge dödsboanmälan till Skatteverket.

Saknas anhöriga i sådana fall behöver ställföreträdaren inte vidtaga några åtgärder för att ordna med begravning av den avlidne. Även detta kan ordnas genom socialnämndens försorg.

 Finns det anhöriga är det givetvis deras angelägenhet att ombesörja att den avlidne begravs och, om det behövs, begära begravningshjälp från kommunen.

I första hand är det kommunen där den avlidne senast var folkbokförd som har den skyldigheten. Det kan också bli den kommun där dödsfallet inträffade, om den avlidne inte var folkbokförd i Sverige. Ersättning för kostnaderna har kommunen rätt att få av dödsboet.

Senast en (1) månad efter att huvudmannen avlidit ska god man/förvaltare lämna in sluträkning och redogörelse till överförmyndarnämnden.

Dödsfall ställföreträdare

När en person får uppdrag som god man/förvaltare måste den meddela anhörig (dödsbo) att den har blivit ställföreträdare för en annan person. Han/hon måste även berätta var han/hon förvarar alla handlingar som gäller huvudmannen samt att överförmyndarkontoret måste meddelas om det händer något som gör att han/hon inte kan sköta sitt uppdrag (exempelvis på grund av dödsfall eller allvarlig olycka).

Om god man/förvaltare avlider är hans/hennes dödsbo skyldigt att lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden inom en månad efter dödsfallet.

 Entledigande

En ställföreträdare har rätt att på egen begäran bli entledigad/utbytt från sitt uppdrag om han/honvill det. Dock finns det en laglig skyldighet att kvarstå tills överförmyndarnämnden hittat en ersättare. Huvudmannen får aldrig stå utan en ställföreträdare.

Överförmyndarnämnden kan också entlediga en ställföreträdare som brustit i sitt uppdrag och för det krävs ett nämndbeslut. Ställföreträdaren ska ges möjlighet att bemöta kritiken innan beslut. Är misstanken av en allvarlig karaktär får nämnden ta ett omedelbart beslut om entledigande tills dess att ärendet avgörs.  

Vill huvudmannen att ställföreträdaren byts ut/entledigas görs en bedömning från överförmyndarnämnden om ett byte ska ske. Finns det fog för ett byte så som dålig personkemi, dålig tillit o.s.v. kan ett byte bli aktuellt. 

 • Publicerat: 2017-12-28 av erik.baath@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?