Information upphandling

Information Upphandling

Här finns information till dig som är intresserad av att bli leverantör till Karlshamns kommun.

Det första och kanske viktigaste rådet om du vill lämna anbud till Karlshamns kommun är att bevaka upphandlingarna, se aktuella upphandlingar. Detta kan till exempel ske genom att regelbundet besöka vår webbplats eller genom att prenumerera på en bevakningstjänst. Observera att det är upphandlingar som Karlshamns kommun handlägger som annonseras på vår webbplats. Ibland deltar vi i andra myndigheters upphandlingar och dessa upphandlingar annonseras inte på vår hemsida.

 

Om ni vill lämna anbud till kommunen, tänk på följande;
Karlshamns kommun använder elektronisk anbudsgivning via ett upphandlingssystem som heter E-avrop. Verktyget är kostnadsfritt för leverantörer och hjälper till att säkerställa att de anbud som lämnas in är fullständiga och inte behöver förkastas på grund av formaliamisstag. Vid en offentlig upphandling anger kommunen krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud.  Möjligheterna att i efterhand förändra informationen i dessa handlingar är mycket begränsade, ta därför god tid på er vid anbudsförfarandet. Se till att samtliga ska-krav uppfylls, anbud som inte uppfyller ska-kraven utvärderas inte. 

Fråga om någonting är otydligt
Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med kommunens upphandlingsenhet via E-avrop. Om kommunen får synpunkter i tid kan kommunens handläggare göra förtydligande eller rättelser som når alla som har begärt/kommer att begära ut förfrågningsunderlaget. 

Lämna in anbudet i tid
För sent inkomna anbud får inte vara med och konkurrera om den aktuella upphandlingen. Kontrollera därför när sista anbudsdagen är och lämna in anbudet i god tid innan anbudstiden går ut.

 

Upphandlingsrättsliga principer
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa nedanstående principer;

  • Icke-diskriminering
  • Likabehandling
  • Ömsesidigt erkännande
  • Proportionalitet
  • Öppenhet/Transparens

Här kan du läsa mer ingående om de upphandlingsrättsliga principerna

Upphandlingsförfaranden
Det finns flera olika upphandlingsförfaranden inom offentlig upphandling. Vilka förfaranden som kan användas beror på avtalets värde. Beräkningen av avtalets värde ska baseras på hela avtalsperioden inklusive eventuella optioner och förlängningar som om de utnyttjas. Liknande kontrakt som återkommer under en tolvmånadersperiod eller ett räkenskapsår ska läggas samman vid beräkningen. När man fastställt avtalsvärdet bör man överväga vilket av de tillgängliga förfarandena som ger bäst resultat med hänsyn till verksamhetens behov. Läs mer om tröskelvärden.  

Möjliga förfaranden under tröskelvärdena samt för sociala och andra särskilda tjänster oavsett värde;

 

Möjliga förfaranden över tröskelvärdena;

 

Förfaranden som kan tillämpas såväl över som under tröskelvärdena;

 

Dialogmöten
För att få rätt leverantör för den tjänst som organisationen är i behov av, är dialog inför upphandlingen ett bra verktyg. Dialog innebär att upphandlande myndighet träffar potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen. På så sätt kan upphandlande myndigheter få information som innebär att de krav som ställs i förfrågningsunderlaget inte utestänger nya lösningar som finns på marknaden. Läs mer om dialogmöten.

Här finner Ni en ordlista med förklaringar till vanligt förekommande upphandlingstermer. 

För mer information om upphandling se nedan;

Konkurrensverket

Upphandlingsmyndigheten

  • Publicerat: 2018-03-20 av hannah.bergman@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?