Barnomsorgstaxan

 

Förskolebarn (oavsett antal timmar)
Barn    
Barn 1 3% (max 1 313 kr)  
Barn 2 2% (max 875 kr)  
Barn 3 1% (max 438 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar hos dagbarnvårdare och barn i behov av särskilt stöd
(för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 timmar/vecka)
Barn    
Barn 1 2% (max 875 kr)  
Barn 2 1% (max 438 kr)  
Barn 3 0,7% (max 306 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)
Barn    
Barn 1 2% (max 875 kr)  
Barn 2 1% (max 438 kr)  
Barn 3 1% (max 438 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Skolbarn från skolår 4
Barn Upp till 15,00 tim/vecka 15,01 tim/vecka och över
Barn 1 1,4% (max 613 kr) 2% (max 875 kr)
Barn 2 0,7% (max 306 kr) 1% (max 438 kr)
Barn 3 0,7% (max 306 kr) 1% (max 438 kr)
Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift

Barnomsorgsavgiften baseras på varje familjs bruttoinkomst.

Yngsta placerade barnet i en familj räknas som barn ett, näst yngsta barnet räknas som barn två osv. Från och med barn fyra utgår ingen avgift.

Avgiftsreducering för 3-5 åringar följer skolans läsår.

Barnomsorgsavgift...

 • betalas 12 månader/år
 • debiteras alla föräldrar/familjer vid ledigheter, lov- och studiedagar (oavsett närvaro)
 • beräknas för innevarande månad och justeras eventuellt följande månad
 • debiteras hel vecka för skolbarn som har fritidsverksamhet under skolans lov


Avgiftspliktiga kan vara ensamförälder, sammanboende (gifta eller ogifta) och familjehemsföräldrar.

Platsinnehavaren är skyldig att besvara förfrågan om bruttoinkomst. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift för barnomsorg. Kontroll av lämnade uppgifter kan komma att ske. Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tiden. Om en familj debiteras för hög avgift ska kommunen betala mellanskillnaden. Kommunen iakttar sedvanlig preskriptionstid vilket innebär återbetalning tio år tillbaka i tiden.

För sammanboende (gifta eller ogifta) räknas deras sammanlagda bruttoinkomst som avgiftsgrundande oberoende om barnet är gemensamt eller inte.

Föräldrar som bor åtskilda och har gemensam vårdnad ska betala avgift som räknas ut i proportion till inkomsten hos respektive familj. Den sammanlagda avgiften får ej överstiga avgiften för en plats.

Den som inte betalar avgiften förlorar platsen efter varsel om avstängning.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas följande (före skatt):

 • bruttolön/arvode
 • föräldrapenning överstigande garantinivån
 • sjukpenning/sjukbidrag
 • arbetslöshetsersättning
 • utbildningsbidrag (gäller ej bidrag och lån från CSN)
 • familjebidrag i form av statlig familjepenning
 • pensionsförmåner
 • livränta
 • vårdbidrag för handikappade barn (ersättningsdel)
 • ersättning till familjen (arvodesdel)
 • Publicerat: 2016-10-10 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?