Barnomsorgstaxan

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets avgiftsgrundande inkomst. Inkomsttaket ligger på 45 390 kr/månad från och med 2017-04-01. Yngsta placerade barnet i en familj räknas som barn ett, näst yngsta barnet räknas som barn två och så vidare. Från och med barn fyra utgår ingen avgift. Avgiftsreducering för 3-5 åringar följer skolans läsår.

Förskolebarn (oavsett antal timmar)
Barn    
Barn 1 3% (max 1 362 kr)  
Barn 2 2% (max 908 kr)  
Barn 3 1% (max 454 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Förskolebarn i allmän förskola, 3-5 åringar och barn i behov av särskilt stöd
(för tid som överstiger den "allmänna förskolans" 15 timmar/vecka)
Barn    
Barn 1 2% (max 908 kr)  
Barn 2 1% (max 454 kr)  
Barn 3 0,7% (max 318 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Skolbarn skolår F-3 (oavsett antal timmar)
Barn    
Barn 1 2% (max 908 kr)  
Barn 2 1% (max 454 kr)  
Barn 3 1% (max 454 kr)  
Barn 4 Ingen avgift  

 

Skolbarn från skolår 4
Barn Upp till 15,00 tim/vecka 15,01 tim/vecka och över
Barn 1 1,4% (max 635 kr) 2% (max 908 kr)
Barn 2 0,7% (max 318 kr) 1% (max 454 kr)
Barn 3 0,7% (max 318 kr) 1% (max 454 kr)
Barn 4 Ingen avgift Ingen avgift

Barnomsorgsavgift...

 • betalas 12 månader/år
 • debiteras alla föräldrar/familjer vid ledigheter, lov- och studiedagar (oavsett närvaro)
 • beräknas för innevarande månad och justeras eventuellt följande månad
 • debiteras hel vecka för skolbarn som har fritidsverksamhet under skolans lov.

Avgiftspliktiga kan vara ensamförälder, sammanboende (gifta eller ogifta) och familjehemsföräldrar. Platsinnehavaren är skyldig att lämna uppgifter om bruttoinkomst. Du lämnar dina uppgifter via Förskola och Fritidswebben. Om inkomstuppgift inte lämnas debiteras högsta avgift för barnomsorg. Kontroll av lämnade uppgifter sker genom att den inkomstuppgift som vi får från dig jämförs med taxerad årsinkomst från Skatteverket. Kommunen kan efterdebitera tre år tillbaka i tiden. Om en familj debiteras för hög avgift ska kommunen betala mellanskillnaden. Kommunen iakttar sedvanlig preskriptionstid vilket innebär återbetalning tio år tillbaka i tiden.

Om du och barnets andra förälder har separerat och barnet delar sitt boende mellan er, ska ni ha var sin placering om ni båda har behov av barnomsorg. Ni får då var sin faktura på barnomsorgsavgiften utifrån respektive hushålls bruttoinkomst. Vid beräkning av avgiften tas hänsyn till gemensamma barn och ordinarie maxtaxa. Den sammanlagda avgiften får ej överstiga avgiften för plats.

Om du är sambo eller gift med någon som inte är biologisk förälder till barnet ska den personens inkomst också anmälas som inkomst för beräkning av avgiften.

Den som inte betalar avgiften förlorar platsen efter varsel om avstängning.

Som avgiftsgrundande inkomst räknas följande (före skatt):

 • bruttolön/arvode
 • föräldrapenning överstigande garantinivån
 • sjukpenning
 • sjukersättning/aktivitetsersättning
 • arbetslöshetsersättning
 • aktivitetsstöd
 • utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • familjebidrag i form av statlig familjepenning
 • pensionsförmåner
 • livränta
 • vårdbidrag för funktionshindade barn (ersättningsdel)
 • ersättning till familjen (arvodesdel)


Detta räknas ej som inkomst:

 • bostadsbidrag
 • barnbidrag
 • statligt studiemedel (både bidrags- och lånedelen)
 • statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag och studiehjälp
 • handikappersättning
 • kommunalt bostadsstöd till personer med funktionsnedsättning
 • försörjningsstöd
 • föräldrapenning motsvarande garantinivå
 • pensionsförmåner, barn
 • underhållsbidrag/underhållsstöd
 • bidragsförskott
 • introduktionsersättning
 • etableringsersättning
 • Publicerat: 2017-06-21 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?