Nyanlända elever

Nyanlända elever är en heterogen grupp som vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden.

Enligt skollagens definition ska barnet ha varit bosatt utomlands och numera vara bosatt i landet. Barnet ska ha påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller han fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

Barn som anlänt till Sverige innan deras skolplikt inträder omfattas inte av skollagens definition. Inte heller barn som lämnat Sverige efter en tids skolgång här och senare under sin skolgång återvänder.

Nyanlända elever omfattas av samma bestämmelser som alla elever när det till exempel gäller skolans värdegrund och kunskapsuppdrag, studie- och yrkesvägledning, elevhälsa, ledning och stimulans samt skolans kompensatoriska uppdrag. Skolans kompensatoriska uppdrag innebär att hänsyn ska tas till elevernas olika behov.

Det finns några bestämmelser som riktar sig specifikt till nyanlända elever. Dessa bestämmelser ska stärka de nyanlända elevernas möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål. Det handlar bland annat om åtgärder för nyanlända elever i form av förberedelseklass och möjligheter till prioriterad timplan i de obligatoriska skolformerna samt språkintroduktion i gymnasieskolan.

 

  • Publicerat: 2018-01-08 av madelaine.forsberg@utb.karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?