Utländska betyg

Ungdomar under 18 år som är bosatta i utlandet hos sina vårdnadshavare likställs med sökande från den kommun där den sökta gymnasieutbildningen anordnas, om minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare (12 kap 5§ gymnasieförordningen).

Fri kvot

Utländska betyg kan inte direkt jämföras med svenska grundskolans betyg. Svenska gymnasieskolan har en skyldighet att avsätta ett visst antal platser till sökande med utländska betyg. Elever som söker med utländska betyg kommer därför att prövas i fri kvot.

Antagning i fri kvot görs på grundval av en totalbedömning av den sökandes samlade meriter och särskilda skäl (7 kap. 3 § gymnasieförordningen).

Betyg

Elever som kommer in via fri kvot måste vara behörig sökande, det vill säga ha lägst betyget godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Eleven ska dessutom ha den särskilda behörighet som gäller för det program som han/hon söker till. Till ansökan ska bifogas ett översatt avgångsbetyg med en förklaring av landets betygssystem där det klart går att utläsa gräns för godkänt betyg. Ett vidimerat översatt betyg av exempelvis modersmålslärare godtas. Kontaktuppgift med namn och telefonnummer ska bifogas.

Beslutsfattande

Antagningsbeslutet fattas på grundval av det slutbetyg som elever får från sin skola. Sökande med utländska betyg deltar inte i preliminära antagningen eftersom frikvotsbeslut först fattas vid slutliga antagningen i juni. Varje huvudman fattar beslut kring sina ansökningar i fri kvot. Gymnasieantagningen förmedlar betygsdokumenten till respektive beslutsfattare som fattar beslut om eleven blir antagen till sökt program.

Nordiska sökande

Nordiska sökande ska ha klarat motsvarande svensk grundskoleutbildning. För att bli antagen till ett nationellt program gäller att eleven är behörig sökande enligt svenska regler. Kravet på kunskaper i svenska motsvarande betyg godkänt gäller däremot inte för bedömning av behörighet (12 kap. 7 § gymnasieförordningen).

Sökande från övriga länder

Som regel har elever som gått i utländsk skola betyg i engelska och matematik från den skolan. Däremot har de flesta elever inte haft någon undervisning i svenska. Innan eleven söker till en svensk gymnasieutbildning är det därför nödvändigt att eleven visar att han eller hon har motsvarande kunskaper i svenska.

 

 

  • Publicerat: 2016-01-15 av madelaine.forsberg@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?