Samhällsvetenskap

Hej och välkommen!

Samhällsvetenskap hjälper dig att förstå vårt samhälle och människans villkor. Vi erbjuder många kurser med både djup och bredd.

Välkommen med din ansökan. Vill du veta mer kontakta respektive lärare eller en studievägledare.

OBS! Vid frågor rörande validering etc kontaktar du SYV, inte kurslärarna! SYV nås på e-post syv.larcenter@utb.karlshamn.se

Har du frågor om kurserna Filosofi 1 & 2, Geografi 1 & 2, Historia 1 eller Samhällskunskap 1?
Kontakta Håkan Eriksson
E-post: hakan.eriksson@utb.karlshamn.se

Har du frågor om kurserna Samhällskunskap 2 & 3 eller Psykologi 1 & 2?
Kontakta Åsa Uvgård Benner
E-post: asa.uvgardbenner@utb.karlshamn.se

Har du frågor om kurserna Historia 2a & 3?
Kontakta Jani Wallin
E-post: jani.wallin@utb.karlshamn.se

Har du frågor om kurserna Religionskunskap 1 & 2 eller Religionskunskap specialicering?
Kontakta Ursula Frising
E-post: ursula.frising@utb.karlshamn.se

Filosofi 1 - 50 poäng

Kursinnehåll

Ordet "filosofi" betyder "kärlek till visdom". Inom ämnet behandlas frågor kring existensens villkor och livets värden. Filosofin kallas alla vetenskapers moder och var tidigare ett samlingsnamn för abstrakt tänkande överhuvudtaget. Ämnet angränsar till så olika saker som psykologi, fysik, vetenskap, teologi och statskunskap. Att filosofera handlar om att kunna se helheten, men också om kunna analysera fenomen genom att sönderdela dem och betrakta en del i sänder. Filosofi handlar om att tänka fritt och diskutera brett.

Studieform

Du studerar i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

Filosofi 2 - 50 poäng

Kursinnehåll

 

En kurs som inte bara förbereder dig för högskolestudier utan också innebär ett lustfyllt analyserande och reflekterande.

 

Studieform

 

Du studerar i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

 

Geografi 1 - 100 poäng

Kursinnehåll

 

Nödvändigheten med ett hållbart samhälle i tider av klimatförändringar och andra hot blir allt tydligare. I geografins a-kurs behandlar vi detta ämne grundligt. Kursen i stort syftar till att ge större klarhet i hur vi människor förhåller oss till vår naturgivna omgivning.

 

Studieform

Du studerar i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

Geografi 2 - 100 poäng

Kursinnehåll

 

En kurs om vår omgivning som både syftar till att ge helhet och konkretiseringar av vad som händer i vår värld såväl lokalt, regionalt som globalt.

 

Studieform

Du studerar i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

Historia 1 - 100 poäng

Kursinnehåll

 

Kursen ger dig en grundläggande genomgång av centrala historiska epoker. Du arbetar med framträdande begrepp, personer och händelser för att få en större historisk förståelse. Du tittar också närmare på sammanhang mellan olika skeenden och förändringar i historien som påverkar vårt sätt att leva idag.

 

Studieform

Du studerar i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

Historia 2a - 100 poäng

Kursinnehåll

I kursen Historia 2a kommer du att göra olika tematiska fördjupningar i till exempel lokalhistoria, jämställdhet, kulturmöten och historiska identiteter. Du kommer även att arbeta källkritiskt med olika material. Du kommer också att få arbeta med historia i olika kulturformer, såsom film och litteratur.

Studieform

Du studerar i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

Historia 3 - 100 poäng

Kursinnehåll

I kursen Historia 3 kommer du att arbeta med olika metoder för att söka, bearbeta och sammanställa historiskt källmaterial. Du kommer även att arbeta med olika primärkällor. Du kommer att undersöka hur historia används i kulturarvssektorn, till exempel hur bibliotek och museer använder historia. Som avslutning på kursen kommer du att skriva ett fördjupningsarbete riktat mot globala förändringsprocesser under 1800- och 1900-talet.

Studieform

Du studerar i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

Samhällskunskap 1 - 100 poäng

Kursinnehåll

Samhällskunskap 1 är ett av kärnämnena på gymnasieskolan och tillhör behörighetskraven för en rad högskolekurser. Kursen ger dig en genomgång och möjlighet till analys av samhällets byggstenar såsom t.ex. politiken och samhällsekonomin.

Studieform

Du studerar i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

Samhällskunskap 2 - 100 poäng

Kursinnehåll

Samhällskunskap 2 är en fördjupningskurs i samhällskunskap. Vi studerar samhällsvetenskaplig metod, ekonomiska teorier och olika samhällsfrågor som globalisering, EU och feminism. Vi läser facktexter och du får ofta välja egna källor. Du skriver både kortare och längre utredande texter. Vi diskuterar samhällsfrågor, analyserar orsaker, konsekvenser och åtgärder.

I kursen förbereder du dig inför samhällsvetenskapliga högskolestudier genom att läsa lite svårare texter och träna dig på att systematiskt utreda samhällsfrågor med hjälp av olika samhällsvetenskapliga modeller. Du ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt och en större medvetenhet i analys och källurval. Du har stor möjlighet att påverka innehållet genom egna val.

Studieform

Du kan läsa kursen i grupp med träffar två-tre gånger i månaden eller på distans med enskild handledning.

Samhällskunskap 3 - 100 poäng

Kursinnehåll 

Samhällskunskap 3 är en kurs där du ytterligare fördjupar och breddar dina kunskaper i samhällskunskap. Vi behandlar vetenskapsteori och vetenskapliga begrepp inom samhällsvetenskapen. Vi arbetar med mer komplexa samhällsfrågor. Du får bl. a. studera globaliseringen och dess betydelse och effekter, du granskar också en utredning och gör ett eget större arbete genom att läsa facklitteratur och ett eget urval av källor.

I den här kursen tränar du dig att använda vetenskapliga teorier och begrepp och utvecklar din förmåga till kritisk granskning. Vi arbetar med mer komplexa samhällsfrågor. Du skriver egna texter där du använder dig av samhällsvetenskapliga begrepp och teorier. Du har stort inflytande över inriktning på uppgifterna och litteraturen.

Studieform  

Du läser kursen till stor del på egen hand med stöd av handledning

Psykologi 1 - 50 poäng

Kursinnehåll

  • Psykologiska synsätt
  • Människan i grupp
  • Hur vi uppfattar vår omvärld
  • Hur vi lär
  • Psykiska problem och påfrestningar

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i psykologi. Du får studera olika synsätt på människans utveckling och beteende. Mycket handlar om att försöka förstå dina egna och andras reaktioner i olika situationer bättre. Du får kunskaper som du har glädje av i både vardagsliv och yrkesliv.

Studieform

Studier i grupp eller på egen hand med handledning som stöd

Psykologi 2 - 50 poäng

Kursinnehåll

Här får du fördjupa dina kunskaper i psykologi. I kursen studerar vi hur arv och miljö påverkar oss, hur personlighet utvecklas och vilken betydelse medier och kultur har för oss. Du får också studera psykisk ohälsa och olika behnadlingar vid psykisk ohälsa. Du får ta del av och diskutera vetenskapliga artiklar och aktuell forskning. Du har stora möjligheter att välja vilka områden du vill lära dig mer om, eftersom vi gör egna studier och utredande arbeten.

Studieform

Studier i grupp eller på egen hand med handledning som stöd.

Religionskunskap 1 - 50 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs läser vi om de fem världsreligionerna och även olika livsåskådningar. Vi diskuterar hur vi påverkas i vårt dagliga liv av mötet med religion och livsåskådningar och även etiska och moraliska ställningstaganden. Vårt samhälle har blivit ett mångkulturellt samhälle och vi möter människor med annan tro på ett helt annat sätt än tidigare. Är du nyfiken på andlighet och dess olika uttryck är detta en kurs för dig!

Religionskunskap 2 - 50 poäng

Kursinnehåll

Efter att ha skaffat oss grundläggande kunskaper om religioner och livsåskådningar ska vi nu dyka ner i nyreligiösa rörelser och strömningar. Vi ska undersöka några olika sekter och hur de har uppstått. Diskutera privatreligiositet och vilken betydelse religioner och livsåskådningar har när det gäller vår identitet mm. Vi fortsätter också att arbeta med etiska begrepp, teorier och modeller.

Religionskunskap specialisering - 100 poäng

Kursinnehåll

I denna kurs får du tillfälle att titta lite närmare på något område som intresserar dig inom religion, livsåskådningar och etik. Det kan vara personer, riter och handlingsmönster, etiska principer eller religiösa texter mm. Du kommer att skriva en mindre uppsats där du redovisar ditt valda område.

  • Publicerat: 2016-04-25 av kristoffer.fredriksson@karlshamn.se
Webbredaktörsinloggning

| Glömt lösenord?